Zenobia, 2013

Multi media installation 

© 2021 by Angela Davies